Soms gaan dingen anders dan je verwacht of is afgesproken. Wat kun je doen als je niet tevreden bent?

Wij doen onze uiterste best om ons werk goed te doen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze zorg of ondersteuning. Als dat zo is willen we dat graag weten. Want alleen dan kunnen we onze zorg verder verbeteren!
Weet dat je hulp kunt krijgen van een klachtenfunctionaris en cliëntvertrouwenspersoon.

Wat kun je doen?

 1. Praat erover
  Bespreek je onvrede met je begeleider. Dit biedt de meeste kans op een snelle en prettige oplossing. Werkt dit niet? Maak een afspraak met de manager.
   
 2. Naar de klachtenfunctionaris
  Meld je klacht aan de klachtenfunctionaris (088 178 71 10 of klachten@triadevitree.nl). Deze persoon is onpartijdig en bemiddelt tussen jou en de betrokken medewerker.
   
 3. Naar de klachtencommissie
  Lossen alle gesprekken naar jouw mening niets op? Dan kun je jouw klacht laten beoordelen door een onafhankelijke klachtencommissie.
  Per brief:
  Klachtencommissie
  Postbus 144
  8200 AC Lelystad
  per mail: klachten@triadevitree.nl

Lees meer in onze klachtenfolder.

Geschillencommissie
Cliënten die zorg krijgen vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) kunnen met hun klacht naar een geschillencommissie. Hier kun je een geschil voorleggen als je er met Triade niet uitkomt.

Cliëntvertrouwenspersoon

Mensen met een verstandelijke beperking hebben wettelijk recht op de ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). De cliëntvertrouwenspersoon kan met je meedenken en advies geven. Hij of zij luistert naar je verhaal, kan vertellen wat je rechten zijn en zoekt met je naar een oplossing. Als je dat wilt, helpt de cliëntvertrouwenspersoon bij het schrijven en indienen van een formele klacht. 

De clientvertrouwenspersoon is onafhankelijk en valt binnen de Wet zorg en dwang onder de verantwoordelijkheid van het zorgkantoor. Voor Triade Vitree vervult de stichting Zorgstem deze rol per 1 januari 2020.
 
Over Zorgstem
De primaire drijfveer van Zorgstem is om cliënten met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen een stem te geven en hen te ondersteunen bij onvrede of klachten.
 
De belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon zijn:

 • Locatiebezoeken aan cliënten en hun vertegenwoordigers.
 • Informatieverstrekking en klachtenondersteuning.
 • Voorlichting geven bij zorgorganisaties.
 • Ondersteuning bij rechtsbescherming in aangelegenheden die samenhangen met onvrijwillige zorg.
 • Signaleren of de rechten van cliënten voldoende worden gewaarborgd.

 Wat doen de vertrouwenspersonen van Zorgstem concreet voor cliënten?
 • We luisteren naar de cliënt en geven antwoord op vragen.
 • We leggen uit hoe de Wet zorg en dwang werkt.
 • We vertellen cliënten wat hun rechten zijn.
 • We zoeken samen met cliënten naar een oplossing voor onvrede.
 • We ondersteunen cliënten bij het schrijven van een klachtbrief.
 • We kunnen met cliënten meegaan naar gesprekken die gaan over hun klacht gaan.

Hoe kun jij de vertrouwenspersoon bereiken?
telefonisch: 088 678 10 00
e-mail: info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
website: www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl